Przetłumacz/Translate

Szukaj

O Towarzystwie Przyjaciół Rogoźna

Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna (w skrócie TPR) jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym powstałym w 1983 roku.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju  Gminy Rogoźno oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, w tym w szczególności:

a)    prowadzenie badań naukowych w zakresie historii, środowiska geograficzno-przyrodniczego, kultury ludowej regionu,

b)    popularyzacja wiedzy i promocja regionu, lokalnych tradycji i atrakcji,

c)    aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców,

d)    wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych regionu,

e)    wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,

f)     podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

g)    promowanie zdrowego trybu życia oraz działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu,

h)    podejmowanie działalności oświatowej i kulturalnej (w tym również polegająca na kształceniu),

i)     działalność na rzecz integracji europejskiej,

j)     szeroko rozumiana działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym również  niepełnosprawnej,

k)    działalność na rzecz wolontariatu,

l)     szeroko rozumiana współpraca z instytucjami lub organizacjami międzynarodowymi podejmującymi podobne działania.

 

Towarzystwo swoje cele realizuje poprzez:

a)    wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie   użytecznych,

b)    wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,

c)    współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem i promocją  regionu,

d)    społeczną opiekę nad pomnikami historii, kultury i przyrody,

e)    organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych,

f)     publikowanie opracowań regionalnych,

g)    promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii w celu swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

h)    prowadzenie świetlicy, szkoły lub innych form edukacji kulturalno-oświatowej.

 

Siedziba Towarzystwa mieści się w Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie, pl. Karola Marcinkowskiego 1, 64-610 Rogoźno

NIP 606-00-33-934

REGON 300324970

 

Towarzystwo od początku swojego istnienia prowadzi działalność wydawniczą, poświęconą utrwaleniu pamięci o przeszłości Rogoźna i okolicy. Jego publikacje wydano w dwóch seriach:

I.                    Rogozińskie Zeszyty Historyczne – wydane wspólnie z Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz

II.                 Biblioteka Rogozińskich Zeszytów Historycznych

 

Władze Towarzystwa (aktualna kadencja od 29 marca 2022)

Zarząd:

Lucyna Bełch – prezes

Jacek Runowski – wiceprezes

L. Rębisz – skarbnik

E. Mroczyk – sekretarz

R. Cieciura – członkini Zarządu

D. Pioch – członkini Zarządu

M. Szatkowska – członkini Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

D. Dworzańska – przewodnicząca

M. Markwitz – wiceprzewodnicząca

M. Przyłucka-Jędrzejczak – członek.

 

Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna spotyka się na comiesięcznych spotkaniach w ostatnie wtorki miesiąca. Relacje ze spotkań i ogłoszenia Towarzystwa od stycznia 2023 są dostępne w Kronice Rogozińskiej w zakładce „Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna”.